Hulp nodig bij de juiste keuze?Bel ons voor vrijblijvend advies

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen en/of overeenkomsten. Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden van derden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaarden van BM-Development. In het geval dat het bepaalde in de koopvoorwaarden in strijd i smet het bepaalde in deze algemene voorwaarden van BM-Development,is het bepaalde in deze algemene voorwaarden van BM-development bindend, Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepalingen van deze voorwaarden,of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten,laten de overige bedingingen onverlet.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook door BM-Development gedaan,zijn vrijblijvend en dienen als geheel te worden beschouwd,tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

2.2 Afbeeldingen ,tekeningen,merk, model en vermogens/koppel opgaven e.d. welke BM. bekend maakt in catalogi,folders,internetsites,circulaties of anderszins,zijn voor BM. niet bindend en zijn slechts bedoelt om een algemene voorstelling te geven van hetgeen BM. aanbiedt.Afwijkingen geven de koper of wederverkoper geen recht om de ontvangst van de producten en/of diensten dan wel de betaling daarvan te weigeren of enigerlei schadevergoeding van BM-Development te verlangen.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Orders worden slechts aanvaard tegen tarieven zoals deze gelden op d edag van levering,tenzij bij het aanvaarden van d eorder d eprijs en/of korting uitdrukkelijk is overeengekomen en deze door BM. schriftelijk is/zijn bevestigd dan wel aanvaard.Aan oude publicaties etcetera waarin andere tarieven en kortingen worden genoemd dan de voor de betreffende order door BM. vastgestelde tarieven en kortingen,kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3.2 Alle door BM. genoemde prijzen zijn inclussief BTW (behalve de luchtfilters).

3.3 Voor bestellingen beneden een bedrag van € 50,- bruto excl. BTW wordt door BM. €7,50 excl. BTW aan behandelingskosten in rekening gebracht.

3.4 Verzending en vervoer van producten en zaken geschiedt voor rekening van de koper.

3.5 Producten en/of zaken welke door BM. niet op voorraad worden gehouden, kunnen te allen tijde door BM. ten behoeve van de klant worden besteld. De koper verplicht zich tot afname van deze speciaal voor hem bestelde producten en/of zaken. Speciaal door BM. bestelde producten en/of zaken worden door BM. na aflevering niet retour genomen en mogen niet door de klant geweigerd worden.

3.6 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van het personeel van BM. binden deze laatste niet, voor zover ze door BM. niet schriftelijk zijn bevestigd dan wel aanvaard. Als ondergescheiden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

3.7 Overeenkomsten zijn eerst bindend voor partijen na schriftelijke bevestiging dan wel aanvaarding zijdens BM.

3.8 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig,indien deze door BM. zijn geaccepteerd, dan wel indien deze door BM. schriftelijk zijn bevestigd en hiertegen binnen 3 werkdagen na verzending van de bevestiging door de klant geen schriftelijk bezwaar is gemaakt.

3.9 BM is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen ter voldoening van al hetgeen de klant aan BM verschuldigd is en zal zijn Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de door BM verlangde genoegzame zekerheid, is BM bevoegd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het gestelde in artikel 11 van overeenkomstige toepassing.

3.10 Montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de koper.

 

Artikel 4. Levertijd

De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper BM schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 5. Deelleveringen

5.1 BM-Development is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is BM-Development gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De transportkosten komen bij deelleveringen voor rekening van de koper.

5.2 Indien de koper bij bestelling van een deellevering uitdrukkelijk heeft vermeld de zending in zijn geheel te leveren en BM-Development hierbij is gebreke is gebleken, dan alleen mag de koper reclameren aan de verzendkosten.

 

Artikel 6. Annulering

6.1 De koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren indien de koper dit schriftelijk aan BM-Development kenbaar heeft gemaakt. BM-Development dient per omgaande de schriftelijke annulering te bevestigen, zodat de overeenkomst nietig verklaard kan worden.

6.2 Speciaal bestelde of op specifiek op voertuig geprogrammeerde goederen en/of zaken voor de koper kunnen nooit geannuleerd worden door de koper. Deze goederen en/of zaken worden niet retour genomen en mogen niet door de klant geweigerd worden.

 

Artikel 7. Garantie

7.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering.

7.2 De garantie wordt alleen verstrekt aan de eerste eigenaar, en op het eerste voertuig bij overplaatsen op een soortgelijk voertuig vervalt de productgarantie per direct.

7.3 Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, garandeert BM-Development de kwaliteit respectievelijk de goede werking van door derden geleverde producten en/of zaken, doch deze garantie reikt nimmer verder dan de garantie die aan BM-Development door zijn leveranciers wordt gegeven.

7.4 Van idere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door BM-Development geleevrde producten en/of zaken zal BM-Development de koper desgevraagd op de hoogte stellen. Door BM-development geleverde prodcuten en/of zaken vallende onder de fabrieksgarantie,dienen ter garantiebeoordeling franco aan BM-Development te worden gezonden.BM-Development verplicht zich tot ondersteuning van gegrond lijkende garantieaaanspraken van de klant jegens de fabrikant.

7.5 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken,die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage,of door enige van buitenaf komende oorzaak.

7.6 Het recht op vakantie vervalt,indien de zaak verkeerd of onzorvuldig is gebruikt,of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier enige (herstel) werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht,tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.

7.7 Montage of installatiewerkzaamheden voor het herstel van de garantie komen niet voor garantievergoeding in aanmerking.

7.8 Indien de koper een beroep doet op een garantie,dient de koper BM-Development na ontvangst ven het beroep op garantie binnen 14 dagen in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuz evan BM-development te bepalen plaats.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid.

8.1 BM-Development is nimmer verplicht tot vergoeding van middelijke of onmiddelijk geleden schade,in welke vorm dan ook,veroorzaakt door gebruik van door BM-Development geleverde producten en/of zaken, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld van BM-Development.

8.2 BM-Development is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waarde vermindering van producten en/of zaken ontstaan tijdens verzending ervan.

8.3 Met inachtnemening vanhet hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van BM-Development nimmer verder dan de dekking van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

8.4 In bedingen in bovenstaande artikelen wordt de aansprakelijkheid van BM-Development uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechterlijke bepalingen.

 

Artikel 9 Eigendoms voorbehoud

9.1 Totdat alle vorderingen die BM-Development heeft of zal verkrijgen op de klant,uit welke hoofdeook,volledig zijn betaald,blijven de geleverde producten en/of zaken voor rekening en risicovan de klant en hetzij verwerkt,het zij onverwerkt. uitsluitend eigendom van BM-development.

9.2 De klant is niet bevoegd deze producten en/of zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen.

9.3 Ingeval de klant enige verplichting uit een met BM-development gesloten overenkomst,is deze laatste zonder enige ingebrekenstelling gerechtigd de producten en /of zaken terug te nemen,terwijl de koper verplicht is de producten en/of zaken alsdan op eerste afroep franco aan BM-Development te retourneren.Ingeval BM-Development een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeengekomst/en ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden. onverminderd het recht van BM-development tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.

9.4 De koper is verplicht BM-Development schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten en/of zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

9.5 Mocht te eniger tijd blijken dat de koper niet aan deze verplichtigen heeft voldaan, dan is deze een onmiddelijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van het onbetaalde gedeelte van verschuldigde.

 

Artikel 10. Betaling

10.1 Betalingen dienen te geschieden netto binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 BM-Development behoudt zich uitdrukkelijk het rechtvoor om levering aan deklant onder rembours te doen plaatsvinden. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht alle uit voornoemde wergering voortvloeiende kosten aan BM-Development te vergoeden.

10.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van BM-Development of op een door BM-Development aan te wijzen rekening.

10.4 Reclames, van welke aard dan ook, geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.

10.5 Wanneer betalingen van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaardenvoorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn,wordt de klant geacht zich rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige in gebrekestelling zal zijn vereist. In dat geval zal BM-Development gerechtigd zijn,boven het aan haar verschuldigde,de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldatum waarover een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

10.6 Alle kosten vallende op de inning van enig door d eklant aan BM-Development verschuldigd bedrag-gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk - zijn voor rekening van d eklant. Buitenrechtelijke incassokosten zijn door de koper verschuldigdin iedergeval waarin BM-Development zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-. Uit het enkele feit dat BM-Development zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Atrikel 11 Reclame, klachttermijnen, opschorting en ontbinding.

11.1 Reclames,zoals op de uitvoering van de overeenkomst als ook op facturen,kunnen slechts worden ontvangen wanneer deze schriftelijk en aangetekend zijn ingediend,binne n8 dagen na kennisgeveving van het feit waarover gereclameerd wordt,of na toezending van facturen.

11.2 De koper dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken.Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de zaken juist zijn geleverd.of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene: of d egeleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en /of handelsdoeleinden.

11.3 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze te melden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

11.4 Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 30 dagen na aflevring, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was,schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden bij BM-development.

11.5 Klachten over facturen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk gemeld te worden aan BM-development.

11.6 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de geneomde termijn,wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

11.7 Vorderingen en verweren,gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen,dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verkoop van één jaar jaar na aflevering.

11.8 Retourzending door de klant, als mede retourname met medewerking van vertegenwoordigers van BM-Development kunnen uitsluitend leiden tot ontbinding van de overeenkomst indien en voorzover BM-Development zich hiermede akoord heeft verklaard en dit schriftelijk heeft bevestigd. de retourzending dient franco verzonden te worden en dient altijd vergezeld te gaan met een specificatie met vermelding van het factuurnummer waarmee d eproducten en /of zaken zijn gefactureerd.BM-development behoudt zich het recht voor om bij creditering van de retour gekomen producten en /of zaken 10% van het bruto ex B.T.W. bedrag aan behandlingskosten aan d eklant in rekening te brengen.Producten en/of zaken welke langer dan 1 maand in het bezit van de koper zijn,worden niet voor retourname geaccepteerd.retourzendingen kunnen alleen in behandeling genomen worden indien het retourformulier volledig is ingevuld en is voorzien van een retourbonnummer van BM-Development.

11.9 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met BM-Development gesloten overeenkomst voortvloeien,alsmedein het geval van Failliesement dan wel aanvraag van faillisement ofsurséance van betaling van de koper dan wel aanvraag van voorgenoemde surséance of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf,wordt hij geacht van rechtswegein gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.BM-development zal alsdan gerechtigd te zijn,zonder rechterlijke tussenkomst elk deze overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden,zulks zonder dat BM-Development tot enige schadevergoeidng of garantie gehouden zal zijn onverminderd d eaan BM-development verde rtoekomde rechten.BM zal gerechtigd zijn van d ekoper betalingen te vorderen van reeds gemaakte kosten,schade,daaronder begrepen de door BM. gederfde winst,veroorzaakt door detekortkomingen van de koper

11.10 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht,is zowel BM.alsook de klantgerechtigd zonder tussenkomt hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten,hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

11.11 Als overmacht wordt ondermeer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen,waardoor de uitvoeirng van de overeenkomst kostbaarder of zwaarder wordt,zoals tormschade en andere natuurrampen ,belemmeringen door derden,gehele of gedeeltelijke werkstakingen,uitsluitingen,oproer,zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen,oorlog of oorlogsgevaar hie rte lande of in andere landen,verlies van onvervangbare werknemers,bovenmatig ziekteverzuim van het personeel,buitengewone omstandigheden zoals uit en invoerverboden,belemmerende maatregelen van enige overheid,branden andere ongevallen in het bedrijf,gebrek aan of storingen in middelen van vervoer,niet of niet tijdige leveringen van goederen door leveranciers,uitval van electriciteit en in het algemeen alle omstandigheden,gebeurtenissen,oorzaken engevolgen die buiten de controle of zeggenschap van BM. vallen.

11.12 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht,is degene win wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvind verplicht binnen 14 dagen te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

11.13 BM is gerechtigd te vorderen van werkzaamheden welke voor de uitvoering van de betreffende overeeenkomst zijn verricht alsmede van deelleveringen welke door BM. zijn gedaan voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.

11.14 BM heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheit,die de overmacht op levert,intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

11.15 Ingeval van ontbinding of opschorting der overeeenkomst door BM ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

 

Artikel 12 Geschillen.

12.1 Alle geschillen,waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd,voortvloeiend uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten,waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende d evoorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoeirng,zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter welke bevoegd is in de vestigingplaats van BM ,zulks onverminderd de bevoegdheid van BM. om desgewenst de rechter van de opdrachtgever te addiëren,

12.2 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlandse recht toepasselijk.

vierkant-bmw
vierkant-audi
mercedes-benz
vierkant-volkswagen

Performance is our success

Bekijk direct wat wij kunnen betekenen voor uw auto